REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą Java Script i połączonego z siecią Internet.

3. Właścicielem Sklepu jest: Last Floor  Marta Pawlak z siedzibą w  Warszawa 03-984, E.Horbaczewskiego 9/60 , NIP:9521917881, REGON: 146754409 
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki
tel +48 69 000 80 66, adres email: sklep@missvintage.pl.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Jeżeli towar jest uszkodzony w opisie zawarta jest stosowna adnotacja.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. 

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Klienta ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

 

 

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Do ceny produktów należy doliczyć koszty wysyłki. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. W przypadku przelewu tradycyjnego na wpłatę oczekujemy 7 dni.

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Terminy wysyłki określone są w karcie produktu. Do terminu wysyłki należy doliczyć czas dostawy.

2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek,paragon).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na swój koszt reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Reklamacje należy wysłać na adres: Last Floor  Marta Pawlak  Warszawa 03-984, E.Horbaczewskiego 9/60

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną opłatę za ponowne wysłanie przedmiotu ponosi klient.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając do Sklepu stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub mailowo. Koszty wysłania oświadczenia ponosi klient. Oświadczenie należy wysłać na adres Last Floor  Marta Pawlak  Warszawa 03-984, E.Horbaczewskiego 9/60

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie niepogorszonym.

Koszty wysyłki zwracanego przedmiotu ponosi klient. 

4. W terminie do 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. m.in.w zakresie umów:

ust. 3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

ust. 11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

   

§7 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, przez co rozumie się wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany przez Klienta.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingowych.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.Zmiany regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku zwiększenia funkcjonalności Sklepu lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

3. Żadna z funkcji Sklepu nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem.

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.


Recent articles

No new posts

Compare 0